شماره پیامک موسسه: 5000204001      |      امروز: 

پرینت

قوانین ومصوبات معافیت مالیاتی ایران

نوشته شده توسط Super User. ارسال شده در بدون دسته بندی

معافیت های مالیاتی و مصوبات جدید آن

(( احكام قانوني ))

بند ل ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم (( مصوب 27/11/1380 مجلس شوراي اسلامي ))

فعاليتهاي انتشاراتي و مطبوعاتي ، فرهنگي و هنري كه به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام مي شود از پرداخت ماليات معاف است.

تبصره 3 ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم (( مصوب 27/11/1380 ))

آيين نامه اجرايي اين ماده به وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه و با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران مي رسد .

ماده 12 آيين نامه اجرايي تبصره 3 ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم (( مصوب بهمن 1380 هيأت وزيران ))

فعاليتهاي انتشاراتي و مطبوعاتي ، فرهنگي و هنري اشخاص حقيقي - حقوقي به موجب مجوز وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي انجام مي شود . فعاليتهاي ياد شده بر اساس دستورالعملي توسط سازمان امور مالياتي كشور با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تعيين و اعلام خواهد شد .

 

دستورالعمل موضوع ماده12 آيين نامه اجرايي تبصره 3 ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم

قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 (( معافيت موضوع بند ص ماده 139 قانون))

ماده 1- تعريف فعاليتهاي انتشاراتي و مطبوعاتي ، فرهنگي و هنري موضوع اين دستورالعمل به شرح زير است:

A. فعاليت انتشاراتي : مجموعه فعاليتهايي كه در فرايند آفرينش فكري ، توليد فني ، پخش و فروش كتاب انجام مي شود تا به صورت مكتوب و يا الكترونيكي عرضه و در بازار به دست مصرف كننده برسد .

B. فعاليت مطبوعاتي : مجموعه فعاليتهايي كه در توليد و اشاعه خبر و اطلاع رساني ، انتشار و عرضه مطبوعات ونشريات شامل روزنامه و محله يا ديگر انواع آن بصورت چاپي ، الكترونيكي و يا از طريق رسانه هاي ديگر در دسترس و بهره برداري مردم قرار مي گيرد .

C. فعاليت فرهنگي : مجموعه فعاليتهايي كه براي توسعه ارتباطات فرهنگ ، ترويج ، عرضه ، ارزشيابي ، پژوهش ، نقد وبررسي آثار فرهنگي و هنري ، اجراي صحنه اي و مبادلات فرهنگي و يا براي پر كردن اوقات فراغت و آموزشهاي فرهنگي وهنري در جهت افزايش آگاهي هاي عمومي صورت مي گيرد . ( نظير جشنواره ها ، نمايشگاه ها ، مسابقات ، نقد و بررسي ، مراسم و مجامع )

D. فعاليت هنري : مجموعه فعاليتهايي كه در فرايند خلاقيت ، توليد ، تكثير ، اجراي صحنه اي ، نمايشي ، هنرهاي تجسمي و مرمت و بازسازي آثار تاريخي ، فرهنگي و باستاني انجام مي گردد .

ماده 2- در آمد حاصل از فعاليتهاي انفرادي و يا جمعي موضوعات مذكور در ماده 1 اين دستورالعمل ، توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي مجوز فعاليت ( يا پروانه تأسيس ) از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي مي باشد و به صورت مكتوب ، سمعي ، بصري و صحنه اي توليد ، توزيع و عرضه مي گردد ، از پرداخت ماليات معاف است .

تبصره 1 : فهرست فعاليتهاي مشمول معافيت اين دستورالعمل به شرح جدول پيوست مي باشد .

تبصره 2 : در آمد اشخاص حقيقي و حقوقي حاصل از فعاليتهاي مندرج در جدول پيوست در صورت داشتن قرارداد با اشخاص موضوع اين ماده نيز ، از پرداخت ماليات معاف خواهد بود .

تبصره 3 : معافيت مالياتي اشخاص موضوع تبصره 2 اين ماده در فعاليتهاي انتشاراتي موضوع بند الف ماده يك دستورالعمل ، مشروط به ذكر شماره و تاريخ مجوز پروانه نشر در قرارداد آنها خواهد بود .

تبصره 4 : معافيت مالياتي اشخاص موضوع تبصره 2 اين ماده در فعاليتهاي مطبوعاتي موضوع بند ب ماده يك دستورالعمل ، مشروط به ذكر شماره و تاريخ مجوز فعاليت در امور انتشار مطبوعات يا خبرگزاري و يا اطلاع رساني در قرارداد آنها خواهد بود .

تبصره 5 : معافيت مالياتي اشخاص موضوع تبصره 2 اين ماده در فعاليتهاي فرهنگي موضوع بند ج ماده يك دستورالعمل ، مشروط به ذكر شماره و تاريخ مجوزهاي تأسيس به صورت مستقل با مورد فعاليتها در قرارداد آنها خواهد بود .

تبصره 6 : معافيت مالياتي اشخاص موضوع تبصره 2 اين ماده در فعاليتهاي هنري موضوع بند د ماده يك دستورالعمل ، مشروط به ذكر شماره و تاريخ مجوزهاي توليد ، نمايش ، اجراي صحنه اي ، تكثير ، توزيع و فروش اثر هنري در قرارداد آنها خواهد بود .

تبصره 7 : معافيت مالياتي اشخاص موضوع تبصره 2 اين ماده در فعاليتهاي هنري اعم از احياء و مرمت آثار تاريخي ، فرهنگي و باستاني منوط به ارائه مجوز از سوي ميراث فرهنگي كشور خواهد بود .

تبصره 8 : اجراي ضوابط مندرج در تبصره هاي 3 و 4 و 5 و 6 اين ماده از اول سال مالي 1383 و بعد الزامي بوده و براي سالهاي مالي 1381 و1382 پس از اخذ تأييديه انجام فعاليت اشخاص مشمول از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي قابل اجرا خواهد بود .

تبصره 9 : وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي به منظور كنترل و اعمال معافيت ، فهرست مشخصات كامل كليه مجوزهاي صادره در خصوص فعاليتهاي موضوع بند ل ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم هر سال را حد اكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد در قالب بانكهاي اطلاعاتي در تهران به سازمان امور مالياتي كشور و در مراكز استان ها به ادارات كل امور مالياتي تسليم مي نمايد .

ماده 3- اشخاص موضوع اين دستورالعمل مكلف به انجام ساير تكاليف مربوط از جهت تسليم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان يا اظهارنامه حسب مورد مي باشند . عدم رعايت شرايط و ترتيبات مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم و آيين نامه موضوع ماده 139 قانون مزبور از سوي اشخاص موضوع اين دستورالعمل در هر سال مالي موجب محروميت از معافيت مقرر در آن سال خواهد شد .

ماده 4- به استناد تبصره 2 ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم كليه اشخاص حقيقي وحقوقي (موضوع بند الف ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم) كه داراي مجوز فعاليت از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي مي باشند در صورت پرداخت وجوهي بابت فعاليتهاي مندرج در فهرست موضوع بند ل ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم الزامي به كسر ماليات علي الحساب ( موضوع ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم ) نداشته و ليكن به موجب تبصره يك ماده مذكور مكلفند ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور ماليتي ذيربط با اخذ رسيد تسليم نمايند .

ماده 5- اشخاصي كه مبادرت به توزيع ، پخش و فروش كتاب يا نشريات و مطبوعات مي نمايند از تاريخ اخذ مجوز از وزارت خانه مزبور نسبت به درآمد حاصل از فعاليتهاي موضوع فهرست ضميمه مشمول استفاده از تسهيلات مقرر در اين دستورالعمل خواهند بود .

ماده 6- حقوق بگيراني كه براي انجام فعاليتهاي موضوع بند ل ماده 139 قانون ياد شده در استخدام اشخاص حقيقي و حقوقي مي باشند مشمول مقررات ماليات بر درآمد حقوق موضوع فصل سوم از باب سوم ( مواد 82 الي 92 ) قانون مالياتهاي مستقيم بوده و مشمول معافيت موضوع بند ل ماده 139 اصلاحي قانون مذكور نخواهند بود .

ماده 7- مفاد اين دستورالعمل نسبت به درآمدهاي اشخاص مربوط به فعاليتهاي موضوع بند ل ماده 139 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مورخ 27/11/80 كه از 01/01/81به بعد تحصيل مي شود جاري خواهد بود.

ماده 8- فهرست فعاليتهاي انتشاراتي ، مطبوعاتي ، فرهنگي و هنري موضوع اين دستورالعمل هر دو سال يك بار توسط سازمان امور مالياتي كشور با همكاري و پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تعیين و اعلام خواهد شد .

 

تصويب نامه هيأت وزيران (( وزارت امور اقتصاد و دارايي ))

 

هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/11/81 بنا به پيشنهاد شماره 37319 مورخ 31/06/81 وزارت امور اقتصاد و دارايي و به استناد تبصره (3) ماده (139) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380 آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح ذيل تصويب نمود :

 

رديف

طبقه فعاليت

نوع فعاليت

فعاليتهاي مشمول

1

انتشاراتي

انتشار كتاب

نويسندگي ( تحقيق- تأليف، ترجمه – تصحيح – گردآوري ) – ويراستاري – صفحه آرايي، صفحه بندي، حروف چين – خطاطي- طراحي جلد – بازنويسي – نشر كتاب اعم از كاغذي يا الكترونيك – پخش و فروش كتاب

2

مطبوعاتي

1-2 توليد و نشر خبر و اطلاعات

توليد خبر – عكاسي – نقد و بررسي خبر – خبرگزاري – تفسير – توليد و پردازش اطلاعات – اطلاعات رساني مكتوب يا الكترونيكي كه شامل آگهي و تبليغات نخواهد شد .

3

2-2 انتشارات نشريات و مطبوعات

نويسندگي – گزارشگري – تفسير ونقد خبر – روزنامه نگاري – عكاسي گرافيست و كاريكاتور مطبوعات – مديريت تحريريه مطبوعاتي – نشر و پخش و فروش نشريات و مطبوعات

4

 

 

 

 

 

 

5

 

فرهنگي

1-3 مسابقات فرهنگي وهنري

مسابقات كتابخواني – قرآني و هنري

2-3 جشنواره هاي فرهنگي وهنري

مراسم نمايشگاه – مسابقات و نشست ها كه به صورت داخلي و بين المللي انجام مي گردد .

3-3 نمايشگاهفرهنگي وهنري

نمايشگاه كتاب – مطبوعات – هنرهاي تجسمي

4-3 مراسم و مجامع فرهنگي وهنري

شبهاي شعر و ادب – نقد و بررسي كتاب و آثار هنري و سينمايي – بزرگداشت – يادبودها، همايش ها – كنگره ها و سايرنشست هاي فرهنگي و هنري

5-3 كتابخانه عمومي

راه اندازي كتابخانه عمومي و اداره آن را در بر مي گيرد .

هنري

1-4 توليد- تكثير- توزيع و نمايش فيلم

فيلمنامه نويسي – تهيه كنندگي – كارگرداني – صدابرداري – صداگذاري – فيلمبرداري – طراحي صحنه و لباس – تدوين گري – مدير تداركات –جلوه هاي ويژه بازيگري و بدلكاري –چهره پردازي – خدمات – لابراتوار فيلمسازي – عكاسي – گويندگي – منشي گري صحنه – مديريت توليد فيلم – آهنگ سازي – دوبلوري – انيميشن سازي – مستند سازي – مونتاژ گري – بازيگرداني – نورپردازي – دستيار كارگردان و صدابرداري و نمايش فيلم و پخش و فروش آثار تصويري

2-4 توليد ، تكثير ، توزيع و اجراي صحنه اي موسيقي – پخش و فروش آثار صوتي و تصويري

آهنگسازي – تنظيم كننده آهنگ –نوازندگي – شعر – خوانندگي ، ضبط و صدا گذاري و تك نوازي ، پخش و فروش آثار صوتي

3-4 تئاتر و نمايش صحنه اي

نمايشنامه نويسي – كارگرداني تهيه كنندگي – صدابرداري – طراحي صحنه – نورپردازي – بازيگري – مديريت تداركات – چهره پردازي – نمايش صحنه اي – رو حوضي – پرده خواني – تعزيه – خيمه شب بازي – عروسكي – سياه بازي و خياباني

4-4 هنرهاي تجسمي

نقاشي – طراحي – خوشنويسي – مجسمه سازي – نگار گري

5-4 احياء و مرمت آثار تاريخي فرهنگي و باستاني

باستان شناسي – كاوش گري

 

 

آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (3) ماده 139 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380

فصل اول ) معافيت موضوع بند الف ماده (139)

ماده 1- معافيت موضوع بند الف ماده (139) صرفاً در مورد بقاع موصوف كه فهرست آنان توسط سازمان اوقاف و امور خيريه به سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود جاري خواهد بود . تشخيص ساير بقاع متبركه بر عهده سازمان ياد شده مي باشد .

فصل دوم ) معافيت موضوع بند د ماده (139)

ماده 2- مدارسي كه قبلاً طبق تشخيص شوراي مديريتي حوزه علميه قم از جمله مدارس علوم اسلامي شناخته شده يا بعداً شناخته شوند نسبت به كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي از پرداخت ماليات معاف مي باشند.

تبصره 1 : استفاده از معافيت مالياتي مزبور براي هر سال منوط به تأييد شوراي مديريت حوزه علميه قم مبني بر تداوم فعاليت مدرسه در زمره علوم اسلامي است كه بايد حداكثر تا پايان تير ماه سال بعد به اداره امور مالياتي مربوط تسليم گردد .

تبصره 2 : موقوفات متعلق به مدارس ياد شده جهت استفاده از معافيت مالياتي موقوفات عام مي بايد به شرح فصل پنجم اين آيين نامه مورد نظارت شعب تحقيق سازمان اوقاف و امور خيريه واقع شوند و شرط معافيت درآمد موقوفات موصوف نيز ارائه تأييديه سازمان اوقاف و امور خيريه مبني بر صرف درآمد مرتبط در امور مذكور در بند ح ماده (139) اصلاحي وفق ماده (8) اين آيين نامه خواهد بود .

فصل سوم ) معافيت موضوع بند ه ماده (139)

ماده 3- نهاد هايي كه طبق نظر هيأت وزيران جزء نهادهاي انقلاب اسلامي شناخته شده يا بشوند نسبت به كمكها و هداياي دريافتي و غير نقدي از پرداخت ماليات معاف مي باشند .

فصل چهارم ) معافيت موضوع بند و ماده (139)

ماده 4- آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات كشور كه به مصرف عمران موقوفات كشور برسد از پرداخت ماليات معاف است مشروط بر اينكه هر سال گواهي لازم مبني بر صرف درآمد صندوق در امور ياد شده توسط سازمان اوقاف و امور خيريه صادر و حداكثر تا پايان تير ماه سال بهد به سازمان امور مالياتي كشور تسليم گردد .

فصل پنجم ) معافيت موضوع بند ح ماده (139)

ماده 5- آن قسمت از درآمد موقوفات عام كه طبق موازين شرعي و برابر مفاد وقفنامه هاي مربوط به مصرف امور مذكور در بند ح ماده ( 139 ) مي رسد از پرداخت ماليات معاف است مشروط بر اينكه :

1) صورتحساب درآمد و هزينه هر سال مالي موقوفه متكي به اسناد و مدارك قابل قبول حداكثر تا 4 ماه پس از پايان سال مالي به اداره اوقاف و امور خيريه مربوط تسليم شود.

2) ادارات اوقاف و امور خيريه مربوط نسخه اي از صورتحساب مزبور را به انضمام تأييديه لازم مبني بر صرف كل يا بعض درآمد موقوفه در امور مندرج در بند ح ماده 139 اصلاحي ، مصوب 27/11/80 ، قانون مالياتهاي مستقيم ( با ذكر دقيق مبالغ كلي درآمد و رقم صرف شده در امور مزبور ) ظرف شش ماه از تاريخ وصول صورتحساب به اداره امور مالياتي محل موقوفه تسليم نمايد .

تبصره : موقوفاتي كه متولي منصوص التوليه دارند نيز جهت برخورداري از معافيت مالياتي ملزم به رعايت مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و ضوابط مقرر در اين آيين نامه خواهند بود .

فصل ششم ) معافيت موضوع بند ط ماده (139)

ماده 6 - مؤسسات خيريه وعام المنفعه در صورتي مي توانند از معافيت مالياتي موضوع اين بند استفاده نمايند كه واجد شرايط زير باشند :

الف ) مؤسسه رسماً تحت يكي ازعناوين فوق به ثبت رسيده و غير انتفاعي بودن آن نيز در اساسنامه تصريح شده باشد.

ب ) كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي آنها به موجب اساسنامه به مصارف امور ياد شده در بند ح ماده (139) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ، مصوب 27/011/80 ، برسد و اين امر توسط سازمان امور ماليتي كشور طبق مواد (7) الي (9) اين آيين نامه تأييد شود .

ج ) اساسنامه آنها صريحاً متضمن اين موضوع باشد كه مؤسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان موضوع ماده 18 اين قانون و هيأت امنا و مديران آنها مبادرت به انجام معامله با مؤسسه ننمايد .

د ) اساسنامه مؤسسه صريحاً حاكي از اين باشد كه مؤسسان يا صاحبان سرمايه حق هيچگونه برداشت و يا تخصيص از محل كمكها و هداياي دريافتي و غير نقدي را ندارند و بعد از انحلال دارايي مؤسسه به سازمان بهزيستي كشور يا يكي از مؤسسات دولتي و يا مؤسسات خيريه و عام المنفعه ديگر واگذارگردد.

ه ) برآمد و هزينه آنها به شرح مواد (7) الي (9 ) اين آيين نامه نظارت شود .

ماده 7 – نظارت بر درآمد و هزينه مؤسسات خيريه و عام المنفعه موضوع بند ط ماده 139 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ولو اينكه داراي مال موقوفه باشند به ترتيب زير اعمال خواهد شد .

الف ) مرجع نظارت بر درآمد و هزينه مؤسسات خيريه و عام المنفعه سازمان امور مالياتي كشور است كه مي تواند اين اختيار را به ادارات امور مالياتي ذيربط و در موارد ياد شده در بند 3 ماده 1 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب – 1363 – به سازمان مزبور تفويض نمايد .

ب ) نظارت بر درآمد و هزينه مؤسسات عام المنفعه اي كه داراي مال موقوفه مي باشند و يا اداره آنها به موجب قانون يا آيين نامه مربوط به سازمان اوقاف و امور خيريه محول شده است ، با سازمان ياد شده خواهد بود .

ج ) مراجع ناظري كه قبلاً موافق آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 4 ماده (2) قانون مالياتهاي مستقيم ، مصوب 1366 ، و اصلاحيه مورخ 7/02/71 آن امر نظارت بر درآمد و هزينه مؤسسات عام المنفعه به آنان تعويض گرديده است ، نظارت آنان بر مؤسسات ياد شده با رعايت مقررات ماده 139 اصلاحي ، مصوب 27/11/80 و مفاد اين آيين نامه كماكان معتبر بوده و اساسنامه اين قبيل مؤسسات نيازي به اصلاح مجدد و تطبيق با اين آيين نامه نخواهد داشت .

ماده 8 – مؤسسات نامبرده موظفند ظرف يك ماه از تاريخ ثبت اساسنامه تصوير يا رونوشت مصدق آنرا به اداره امور مالياتي محل تسليم و ظرف همين مدت در يكي از بانكهاي محل حساب جاري به نام مؤسسه افتتاح و كليه وجوه نقدي و درآمد خود را به حسابهاي بانكي منتقل نمايند و كليه هزينه هاي مؤسسه را از طريق همان حسابها انجام دهند.

ماده 9 – مؤسسات خيريه و عام المنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد ، حداکثر تا چهارماه بعد از پایان سال مالی موسسه به مرجع مالی مربوط تسلیم نمایند و مرجع ناظر موسسه نیز باید ظرف چهار ماه از تاریخ وصول صورتحساب نتیحه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد و هزینه و رعایت مقررات قانون و آیین نامه اجرایی ماده (139) قانون اعلام و در صورت تأیید گواهی لازم را جهت اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید .

فصل هفتم ) معافيت موضوع بند ی ماده (139)

ماده 10 – مجامع حرفه ای احزاب و انجمن ها و تشکلهای غیر دولتی مکلفند مجوز صادر شده از مراجع ذیربط را جهت استفاده از معافیت مقرر موضوع بند ی ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید .

فصل هشتم ) معافيت موضوع بند ک ماده (139)

ماده 11 – انجمن ها و هیئتهای مذهبی مربوط به اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت استفاده از معافیت مقرر مکلفند گواهی لازم مبنی بر رسمیت خود را از وزارت کشور اخذ و به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید .

فصل نهم ) معافيت موضوع بند ل ماده (139)

ماده 12 – فعاليتهاي انتشاراتي و مطبوعاتي ، فرهنگي و هنري اشخاص حقيقي وحقوقي به موجب مجوز وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي انجام مي شود . فعالیتهای یاد شده بر اساس دستورالعملی توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي تعیین و اعلام خواهد شد .

فصل دهم ) معافيت موضوع تبصره (1) ماده (139)

ماده 13 – اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی جهت برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره (1) این ماده موظفند حداقل پانزده روز قبل از شروع فعالیتهای انتفاعی مذکور در تبصره یاد شده مراتب را جهت تعیین ناظر به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و صورتحساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیتهای موصوف را حداقل یک بار در هر سال مالی به مرجع ناظر تعیین شده تسلیم و گواهی نظارت دریافت نمایند .

فصل یازدهم ) مقررات عمومی

ماده 14- درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی به شرح مندرج در تبصره (2) اصلاحی ماده (2) قانون مالياتهاي مستقيم ، مصوب 27/11/80 ، ( غیر از مواردی که طبق بندهای ماده (139) مزبور از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند ) طبق مقررات مربوط و با رعایت سایر معافیتهای مالیاتی مقرر به نرخهای مالیاتی مقرر مربوط در این قانون مشمول مالیات خواهند بود .

تبصره 1 : نقل و انتقال قطعی املاک از جمله فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون یاد شده تلقی می گردد .

تبصره 2 : درآمد هايي كه طبق مقررات مربوط داراي نرخ مالياتي جداگانه اي مي باشند ماليات متعلق حسب مورد وفق مقررات مربوط محاسبه و وصول خواهد شد .

ماده 15 – اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی مكلف به انجام ساير تكاليف مربوط از جمله تسليم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و كسر و پرداخت ماليات اشخاص ثالث طبق قانون مالياتهاي مستقيم خواهند بود .

ماده 16 – عدم رعايت شرايط و ترتيبات مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم واي كه آيين نامه از سوي اشخاص موضوع بندهاي ماده (139) اصلاحی قانون ياد شده در هر سال مالي موجب محروميت از معافيت مقرر در آن سال خواهد شد .

ماده 17 – در مورد موقوفات عام به طور كلي و مؤسسات عام المنفعه اي كه اداره امور آنها به سازمان اوقاف و امور خيريه محول شده يا بشود در صورتي كه فاقد متولي و يا امين يا مدير باشند مسئوليت انجام تكاليف مقرر در اين آيين نامه و قانون مالياتهاي مستقيم در ارتباط با اشخاص مذكور به عهده اداره اوقاف و امور خيريه مربوط خواهند بود .

ماده 17 – مفاد اين آيين نامه نسبت به اشخاص مذكور در ماده (139) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم - مصوب 27/11/80 – كه سال مالي آنها از 1/01/81 به بعد شروع مي شود جاري خواهد بود .

ماده 139 :

الف ) موقوفات ، نذورات ، پذيره ، كمكها و هداياي دريافتي نقدي وغير نقدي آستان قدس رضوي ،آستان حضرت عبدالعظيم حسني (ع ) ، آستانه حضرت معصومه (س) ، آستان حضرت احمد ابن موسي (ع) شاه چراغ ، آستان حضرت امام خميني (ره) ، مساجد ، حسينيه ها ، تكايا و ساير بقاع متبركه به عهده سازمان اوقاف و امور خيريه مي باشد .

ب ) كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت ماليات معاف است .

ج ) كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي صندوق هاي پس انداز بازنشستگي و سازمان بيمه خدمات درماني و سازمان تأمين اجتماعي و همچنين حق بيمه و حق بازنشستگي سهم كاركنان و كارفرما و جريمه هاي دريافتي مربوط توسط آنها از پرداخت ماليات معاف است .

د ) كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي مدارس علوم اسلامي از پرداخت ماليات معاف است . تشخيص مدارس علوم اسلامي با شوراي مديريتي حوزه علميه قم مي باشد .

ه ) كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي نهاد هاي انقلاب اسلامي از پرداخت ماليات معاف است . تشخيص نهاد هاي انقلاب اسلامي با هيأت وزيران مي باشد .

و ) آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات كشور كه به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت ماليات معاف است .

ز ) درآمد اشخاص از محل وجوه بريه ولي فقيه ، خمس و زكات از پرداخت ماليات معاف است .

ح ) آن قسمت از درآمد موقوفات عام كه طبق موازين شرعي به مصرف امور از قبيل تبليغات اسلامي ، تحقيقات فرهنگي ، علمي ، ديني ، فني ، اختراعات ، اكتشافات ، تعليم و تربيت ، بهداشت و درمان ، بنا و تعمير و نگهداري مساجد و مصلاها و حوزه هاي علميه و مدارس علوم اسلامي و دانشگاه هاي دولتي ، مراسم تعزيه و اطعام ، تعمير آثار باستاني ، امور عمراني و آباداني ، هزينه يا وام تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان ، كمك به مستضعفان وآسيب ديدگان حوادث ناشي از سيل ، زلزله ، آتش سوزي ،جنگ و حوادث غير مترقبه ديگر برسد مشروط بر اينكه درآمد و هزينه هاي مزبور به تأييد سازمان اوقاف و امور خيريه رسيده باشد از پرداخت ماليات معاف است .

ط ) كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي مؤسسات خيريه و عام المنفعه كه به ثبت رسيده اند مشروط بر آنكه به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذكور در بند (ح) اين ماده شود وسازمان امور مالياتي كشور بر درآمد و هزينه آنها نظارت كند از پرداخت ماليات معاف است .

ي ) كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي و همچنين حق عضويت اعضاء مجامع حرفه اي احزاب و انجمن ها و تشكلهاي غير دولتي كه داراي مجوز از مراجع ذيربط باشند و وجوهي كه به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد يا حق الزحمه اعضاء آنها كسر و به حساب مجامع مزبور واريز مي شود از پرداخت ماليات معاف است .

ك ) موقوفات و كمكها و هداياي دريافتي نقدي وغير نقدي انجمن ها و هيأتهاي مذهبي مربوط به اقليتهاي ديني مذكور در قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران مشروط بر اينكه رسميت آنها به تصويب وزارت كشور برسد از پرداخت ماليات معاف است .

ل ) فعاليتهاي انتشاراتي و مطبوعاتي ، فرهنگي و هنري كه به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام مي شوند از پرداخت ماليات معاف است .

تبصره 1 : وجوهي كه از فعاليتهاي غيرانتفاعي و به منظور پيشبرد اهداف و وظايف اشخاص موضوع اين ماده از راه برگزاري دوره هاي آموزشي ، سمينارها ، نشر كتاب و نشريه هاي دوره اي و ... در چارچوب اساسنامه آنها تحصيل مي شود و سازمان امور مالياتي كشور بر درآمد و هزينه آنها نظارت مي كند از پرداخت ماليات معاف است .

تبصره 2 : حكم تبصره (2) ماده (2) اين قانون در مورد درآمد مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده جاري مي باشد .

تبصره 3 : آيين نامه اجرايي موضوع اين ماده به وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه و با پيشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

تبصره 4 : مفاد اين ماده در مواردي كه كه از طرف حضرت امام خميني (ره) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي باشند بر اساس نظر مقام معظم رهبري انجام مي گيرد .

ماده 140 حذف شد .

ماده 141 : الف ) صد در صد (100% ) درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده كالاهاي صنعتي و محصولات بخش كشاورزي ( شامل محصولات زراعي ، باغي ، دام وطيور ، شيلات ، جنگل و مراتع ) و صنايع تبديلي و تكميلي آن و پنجاه درصد (50% ) درآمد حاصل از صادرات ساير كالاهايي كه به منظور دست يافتن به اهداف صادرات كالاهاي غير نفتي به خارج از كشور صادر مي شوند از شمول ماليات معاف هستند .

فهرست كالاهاي مشمول اين ماده در طول هر برنامه به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي ، بازرگاني ، كشاورزي و جهاد سازندگي و وزارتخانه هاي صنعتي به تصويب هيأت وزيران مي رسد .

 

تبيين دستورالعمل اجرايي

(( دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 12 آيين نامه اجرايي تبصره 3 ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 ))

 

درآمد حاصل از فعاليتهاي انفرادي و يا جمعي موضوعات مذكور در ماده يك اين دستورالعمل ( فعاليتهاي انتشاراتي و مطبوعاتي ، فرهنگي و هنري ) توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي مجوز فعاليت ( يا پروانه تأسيس ) از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي مي باشد و بصورت مكتوب ، سمعي و بصري و صحنه اي توليد ، توزيع و عرضه مي گردد از پرداخت ماليات معاف است .

1 ) شرط اصلي استفاده از معافيت مالياتي اظهارنامه مالياتي و تسليم به موقع آن به اداره امور مالياتي مي باشد .

2 ) شرط دوم داشتن مجوز فعاليت از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي از سال 83 به بعد و يا تأييديه مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي سالهاي 81 و82 مي باشد .

3 ) شرط سوم داشتن قرارداد با اشخاص موضوع ماده 1 براي استفاده از معافيت مالياتي كساني كه با اين اشخاص همكاري دارند .

A. فعاليت انتشاراتي :

به مجموعه فعاليتهايي كه در فرايند آفرينش فكري ، توليد فني ، پخش و فروش كتاب انجام مي شود و يا به صورت مكتوب يا الكترونيك عرضه در بازار به دست مصرف كننده برسد . در راستاي انتشار كتاب فعاليتهاي زير مشمول معافيت مالياتي مي باشند :

نويسندگي ( تحقيق ، تأليف ، ترجمه ، تصحيح ، گردآوري ) ويراستاري ، صفحه آرايي ، صفحه بندي ، حروف چيني ، خطاطي ، طراحي جلد ، بازنويسي ، نشر كتاب ( اعم از كاغذي يا الكترونيكي ) پخش و فروش كتاب .

B. فعاليت مطبوعاتي :

مجموعه فعاليتهايي است كه در توليد و اشاعه خبر و اطلاع رساني ، انتشار و عرضه مطبوعات و نشريات شامل روزنامه و مجله يا ديگر انواع آن به صورت چاپي ، الكترونيك و يا از طريق رسانه هاي ديگر در دسترس و بهره برداري مردم قرار مي گيرد . در راستاي توليد ونشر خبر و اطلاعات فعاليتهاي زير مشمول مالياتي قرار مي گيرد :

توليد خبر ، عكاسي ، نقد و بررسي خبر ، خبر گزاري ، تفسير ، توليد و پردازش اطلاعات مكتوب يا الكترونيكي كه شامل آگهي و تبليغات نخواهد شد و در زمينه انتشار نشريات و مطبوعات فعاليتهاي زير مشمول مالياتي قرار مي گيرند :

نويسندگي ، گزارش گيري ، تفسير و نقد خبر ، روزنامه نگاري ، عكاسي ، گرافيست و كاريكاتور مطبوعات ، مديريت تحريريه مطبوعاتي ، نشر و پخش و فروش نشريات و مطبوعات .

C. فعاليت فرهنگي :

به مجموعه فعاليتهايي كه براي توسعه ارتباطات فرهنگي ترويج ، عرضه ، ارزشيابي ، پژوهش نقد و بررسي آثار فرهنگي و هنري ، اجرايي صحنه اي و مبادلات فرهنگي و يا براي پر كردن اوقات فراغت و آموزشهاي فرهنگي و هنري در جهت افزايش آگاهي هاي عمومي صورت مي گيرد ( نظير جشنواره ها ، نمايشگاه ها ، مسابقات ، نقد و بررسي مراسم و مجامع گفته مي شود .)

 

مجموعه اين فعاليتها در 5 گروه مشخص گرديده اند :

گروه اول : مسابقات فرهنگي و هنري از قبيل فعاليتهاي مرتبط به مسابقات كتابخواني ، قرآني و هنري .

گروه دوم : جشنواره فرهنگي و هنري از قبيل مراسم نمايشگاه ، مسابقات و نشستهاي داخلي و بين المللي .

گروه سوم : نمايشگاه فرهنگي و هنري از قبيل نمايشگاه كتاب ، مطبوعات ، هنرهاي تجسمي .

گروه چهارم : مراسم و مجامع فرهنگي از قبيل شبهاي شعر و ادب ، نقد و بررسي كتب و آثار هنري و سينمايي ، بزرگداشت ها ، يادبودها ، همايشها ، كنگره ها و ساير نشستهاي فرهنگي و هنري .

گروه پنجم : كتابخانه هاي عمومي ، از قبيل راه اندازي كتابخانه عمومي و اداره آن .

D. فعاليت هنري :

به مجموعه فعاليتهايي گفته مي شود كه در فرايند خلاقيت ، توليد ، تكثير ، اجراي صحنه اي نمايشي و توزيع آثار سينمايي ، سمعي و بصري ، موسيقيايي ، هنرهاي نمايشي ، هنرهاي تجسمي و مرمت و بازسازي آثار تاريخي ، فرهنگي و باستاني انجام مي گيرد .

مجموعه فعاليتهاي هنري برابر جدول مربوط در 5 گروه مشخص شده اند كه به شرح زير از پرداخت ماليات معاف مي باشند :

الف ) توليد و تكثير و توزيع و نمايش فيلم :

در این گروه فعالیتهای فیلمنامه نویسی ، تهیه کنندگی ، کارگردانی ، صدابرداری ، صداگذاری ، فیلمبرداری ، طراحی صحنه و لباس ، تدوینگری ، مدیریت تدارکات ، جلوه های ویژه ، بازیگری ، بدلکاری ، چهره پردازی ، لابراتوار ، عکاسی ، گویندگی ، منشی گری صحنه ، مدیریت تولید فیلم ، آهنگسازی و دوبلوری ، انیمیشن سازی ، مستند سازی ، مونتاژگری ، بازیگردانی ، نورپردازی ، دستیار کارگردان و صدابرداری نمایشی فیلم ، پخش و فروش آثار تصویری قرار می گیرند .

ب ) تولید ، تکثیر ، توزیع و اجرای صحنه ای موسیقی ، پخش و فروش آثار صوتی و تصویر :

در این گروه فعالیتهای مشمول عبارتند از آهنگسازی ، تنظیم کننده آهنگ،نوازندگی،شعر،خوانندگی،ضبط وصداگذاری و تکنولوژی پخش و فروش آثارصوتی.

ج ) تئاتر و نمایش صحنه ای

شامل فعالیتهایی مانند نمایشنامه نویسی ، کارگردانی ، تهیه کنندگی ، صدابرداری ، طراخی صحنه ، نورپردازی ، بازیگری ، مدیریت تدارکات ، چهره پردازی ، نمایش صحنه ایscene ، روخوانی ، پرده خوانی ،تعزیه ، خیمه شب بازی ، عروسکی ، سیاه بازی و خیابانی .

د ) هنرهای تجسمی مانند :

فعالیتهایی از قبیل نقاشی ، طراحی ، خوشنویسی ، مجسمه سازی ، نگارگری .

ه ) احیاء و مرمت آثار تاریخی فرهنگی و باستانی مثل :

باستان شناسی و کاوش گری .

 

(( شرایط اساسی استفاده از معافیت مالیاتی ))

 

طبق متن بند ل ماده 139 قانون که قبلاً توضیح داده شد داشتن مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شرط اصلی است .

ماده 2 دستورالعمل مقرر می دارد :

درآمدهای حاصل از فعالیتهای انفرادی یا جمعی موضوعات مذکور که در ماده یک این دستورالعمل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای مجوز فعالیت (یا پروانه تأسیس ) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند از پرداخت ماليات معاف هستند .

تبصره 2 ماده 2 دستورالعمل :

درآمد اشخاص حقوقی و حقیقی حاصل از فعالیتهای مندرج در جدول پیوست که به شرح صفحات قبل مندرج است در صورت داشتن قرارداد با اشخاص موضوع این ماده نیز از پرداخت مالیات معاف خواهد بود .

وجود قرارداد برای اشخاص موضوع تبصره 2 از معافیت مالیاتی الزامی است و در متن قرارداد می بایستی شماره و تاریخ مجوز ( حسب مورد ) درج شود .

مجوز مورد نظر از سال 83 به بعد برای آن عده از اشخاص مورد نظر که قبلا صادر نشده صادر خواهد شد و برای استفاده از معافیت مالیاتی سنوات 81 و 82 تأییدیه مجوز از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کافیست اشخاصی که مستقیما به نام آنان مجوز صادر نمی شود و طرف قرارداد با اشخاص موضوع ماده 2 هستند برای استفاده از معافیت باید قراداد مورد نظر را به واحد مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند .

همانگونه که توضیح داده شد ، داشتن مجوز ( یا پروانه تأسیس ) و با وجود قرارداد با صاحبان مجوز و همچنین تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر از شرایط اساسی استفاده از معافیت مالیاتی است .

 

(( تعریف اظهارنامه مالیاتی ))

اظهارنامه فرم مشخصی است که از طرف واحد های مالیاتی در اختیار مودیان قرار می گیرد و مودیان مکلف هستند که مشخصات کامل خود و نیز نشانی دقیق محل کسب و سکونت و میزان درآمد و نیز هزینه های خود را طی یکسال مالی در آن درج نمایند و در صورت شمول مالیات درآمد مشمول مالیات خود را درآن قید و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام نموده قبل از انقضای مهلت مقرر(قبل از تیر ماه سال بعد)آن را به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

در مورد مودیان موضوع بند ل ماده 139 به شرح مطالب پیش گفته در صورت داشتن مجوز و یا قرارداد حسب مورد تسلیم اظهارنامه به واحد مالیاتی ضروری است . برای مزید اطلاع فرازهایی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 /11 /1380 را که متضمن تأمین منافع مودیان است یادآوری می نماید .

 

ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب بهمن ماه 1380

درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده 84 این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخهای مذکور در ماده (131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود . (میزان معافیت موضوع ماده 84 برای سال عملکرد 1382 مبلغ 000/200/19 ريال می باشد . )

شرایط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد 1382 به بعد جاری است .

به منظور آشنایی هر چه بیشتر مخاطبان تصویر سه نمونه فرم اظهارنامه مالیاتی به پیوست مندرج است در عین حال در مورد هر یک از آنها به اختصار توضیح داده می شود .

1- صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 (فرم 14 )

2- صاحبان مشاغل موضوع بند ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 (فرم 43 )

3- صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 (فرم 4 )

 

الف ) صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 قانون عبارتند از :

1) دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان .

2) صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها مجوز تأسیس و یا پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط صادر شده یا می شود .

3) بهره برداران معادن .

4) صاحبان موسسات حسابرسی ، حسابداری و دفترداری ، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی ، مشاوره ای ، انفورماتیک رایانه ای ( اعم از سخت افزار و نرم افزار و طراحی سیستم ) .

5) صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی ، آموزشگاههای آزاد ، مدارس غیر انتفاعی ، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی .

6) صاحبان بیمارستانها ، زایشگاهها ، درمانگاهها و خانه های سالمندان .

7) صاحبان هتل ها و هتل های سه ستاره و بالاتر .

8) بنکداران ، عمده فروش ها ، فروشگاههای بزرگ ، واسطه های مالی ، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها .

9) نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی ( اعم از داخلی و خارجی ) .

10) صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری زمینی دریایی و هوایی اعم از مسافری و یا باربری .

11) صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور .

12) صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی .

 

ب ) صاحبان مشاغل موضوع بند ب ماده 95 عبارتند از :

1)صاحبان کارگاههای صنعتی .

2)صاحبان مشاغل ساختمانی .

3)چاپخانه داران ، لیتوگرافها ، صحافها ، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافیکها .

4)صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای .

5)وکلا ، کارشناسان ، مترجمان رسمی ، مشاوران حقوقی ، حسابداران رسمی و اعضای سازمانهای نظام مهندسی .

6)محققان ، پژوهشگران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارائه طرح های تحقیقاتی اشتغال دارند .

7)دلالان ، حق العمل کاران و کارگزاران .

8)صاحبان مراکز فرهنگی و هنری ، فرهنگسراها ، کانونهای حرفه ای و انجمن های صنفی و تخصصی .

9)صاحبان سینماها ، تماشاخانه ها و مکانهای تفریحی و ورزشی .

10) صاحبان مشاغل فیلمبرداری ، دوبلاژ ، مونتاژ و سایر خدمات سینمایی .

11) پزشکان و دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند .

12) صاحبان آزمایشگاه ها ، رادیولوژی ها ، فیزیوتراپی ها ، سونوگرافی ها ، الکتروآنفالوگرافی ها ، سی تی اسکن ها ، سالن های زیبایی و دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی طبی و غیر طبی .

13) صاحبان میهمانسراها ، میهمانپذیرها و مسافرخانه ها .

14) صاحبان تالارهای پذیرایی ، رستورانها ، تهیه کنندگان غذاهای آماده ، ارائه دهندگان خدمات پذیرایی و کرایه دهندگان ظروف .

15) صاحبان دفاتر اسناد رسمی .

16) صاحبان تعمیرگاههای مجاز و سرویسها .

17) صاحبان نمایشگاهها و فروشگاههای اتومبیل و بنگاههای معاملات املاک و آژانسهای کرایه اتومبیل .

18) سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر .

19) عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات .

 

ج ) صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بند های الف و ب ماده 95 نیستند مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگهداری کنند.

 

تبصره 3 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380

 

ماده 177 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب بهمن 1380

 

مودیان مالیاتی می توانند اظهارنامه های موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند ، به تفکیک با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند . در این صورت اداره امور مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مودی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف 3 روز برای اقدام به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد و تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به اداره امور مالیاتی مربوط خواهد بود . حکم این ماده شامل مواردی نیز که مودی اظهارنامه خود را اشتباها به اداره امور مالیاتی دیگری در شهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود .

ماده 172 :

صد در صد وجوهی که به حسابهای تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصصی و یا کمکهای غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر ، تجهیز ، احداث و یا تکمیل مدارس ، دانشگاهها ، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشت و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری (دولتی ) طبق ضوابط که توسط وزارتخانه های آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالی ، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد ، قابل کسر می باشد .

ماده 192 :

در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه می باشد چنانچه از تسلیم آن در مواعد مقرر در این قانون خودداری نمایند مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10% ) مالیات متعلق خواهد بود .

ماده 131 :

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است .

 

ردیف

شرح

نرخ

1

تا میزان 000/000/30 ريال در آمد مشمول مالیات سالانه

15%

2

تا میزان 000/000/100 ريال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 000/000/30 ريال

20%

3

تا میزان 000/000/250 ريال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 000/000/100 ريال

25%

4

تا میزان 000/000/000/1 ريال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 000/000/250 ريال

30%

5

نسبت به مازاد 000/000/000/1 ريال درآمد مشمول مالیات سالانه

35%

 

(( دستور العمل چگونگی تکمیل اظهارنامه و فرمهای پیوست ))

* مشخصات مودی :

در این قسمت مشخصات کامل خود و محل کسب خود را حسب موارد خواسته شده تکمیل نماید .

مشخصات شریک و شرکاء :

چنانچه فعالیت شغلی توسط چند شریک انجام می شود لازم است تعداد شرکاء و مشخصات آنان بشرح موارد ذکر شده بطور کامل در این قسمت درج گردد . در صورت تعدد شرکاء صورت ریز شرکاء به همراه مشخصات آنان به ضمیمه اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ارائه گردد .

محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه :

Ø سود منقول از حساب درآمد و هزینه : سود یا زیان ویژه خود طبق صورت درآمد و هزینه مندرج در صفحه 3 در این قسمت درج نمایید .

Ø در قسمت اضافه می شود ( بشرح صورت ریز پیوست ) مواردی از قبیل هزینه های غیر قابل قبول و یا تعدیلات سنواتی ( سود ) و موارد مشابه دیگری که مالیات آن قبلا پرداخت نشده است را درج نمایید .

Ø در ردیف 1 موارد کسر می شود درآمدهای معاف از پرداخت مالیات بشرح جدول شماره 1 درج شود .

Ø در ردیف 2 موارد کسر می شود می توانید در صورت تمایل پرداختهای انجام شده بابت موضوعات ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم را درج نمایید .

Ø در ردیف 3 موارد کسر می شود درآمدهایی که مالیات آن بطور مقطوع قبلا پرداخت گردیده است را بشرح جدول شماره 2 درج شود .

Ø در ردیف 4 کسر می شود معافیتها و بخشودگی های مالیاتی را بشرح جدول شماره 3 درج نمایید .

Ø در ردیف 5 کسر می شود سایر موارد که می بایست از درآمد مشمول مالیات کسر گردد تا در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور نگردد درج شود مانند زیان سنوات قبلی که در مورد تأیید واحد مالیاتی قرار گرفته است .

Ø در قسمت مانده درآمد مشمول مالیات نتیجه حاصله از مبالغ اضافه و کسر شده از سود منقول از حساب درآمد و هزینه درج شود .

Ø در قسمت مالیات متعلقه میزان مالیات را با رعایت ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن بر اساس نرخهای ماده 131 قانون مذکور محاسبه و درج نمایید .

Ø در قسمت مالیات پرداختی میزان و مبالغ مالیات پرداختی را بشرح جدول شماره 4 درج نمایید .

Ø پس از تکمیل اظهارنامه مالیاتی وجداول پیوست آن به منظورتأیید صحت مندرجات آن نام و نام خانوادگی خود را قید و محل مربوطه را امضاء نمایید .

 

جدول شماره (1) درآمدهای معاف از مالیات :

طبق قانون و مقررات مالیاتی بعضی از درآمدهای اشخاص از مالیات معاف می باشد لذا چنانچه فعالیتهای کسب شما از موارد مذکور در این جدول می باشد قسمت مربوطه را با رعایت مواد قانونی ذکر شده تکمیل نمایید .

جدول شماره (2) درآمد هایی که مالیات آنها بطور مقطوع قبلاً پرداخت گردیده است .

مطابق قانون و مقررات مالیاتی بعضی از منابع درآمدی ( بشرح جدول مذکور ) مشمول مالیات مقطوع بوده و به این درآمدها علاوه بر مالیات مذکور مالیات دیگری تعلق نمی گیرد . بنابراین چنانچه دارای هر یک از درآمد موضوعات بشرح جدول فوق می باشید مراتب را با ذکر سود حاصل و مبلغ مالیات پرداختی و شماره قبض پرداخت مالیات مربوط قید نمایید .

جدول شماره (3) معافیتها و بخشودگیها مالیاتی :

Ø به موجب ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم که شرح کامل آن در قسمت انتهای اظهارنامه درج شده است برای مودیانی که اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر به اداره کل امور مالیاتی تسلیم نموده باشند تا میزان معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم معافیت در نظر گرفته شده است پس از مطالعه متن کامل ماده 101 و تبصره آن نسبت به تکمیل قسمت مربوطه اقدام نمایید از آنجایی که ضریب سالانه حقوق هر سال با توجه به تورم افزایش می یابد میزان معافیت سالانه نیز رقم ثابتی نبوده و هر ساله با توجه به ضریب تعیین شده افزایش می یابد .

Ø در قسمت هزینه های درمانی موضوع ماده 137 که شرح کامل ماده مزبور در انتهای اظهارنامه درج شده است ، پس از مطالعه ماده مذکور چنانچه مواردی در این خصوص هزینه نموده اید که مطابق با ماده مذکور عمل شده است ، آن را در این قسمت درج نمایید .

Ø در قسمت سایر معافیتها موارد دیگری ازمعافیتها راکه به موجب سایر قوانین ومقررات ازجمله قانون برنامه پنج ساله و قانون بودجه و… وضع میشود مانند اقساط ماهیانه وامهای دریافتی از بانکها در سالهای 1379 الی 1383 بابت مسکن را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در این قسمت درج نمایید .

جدول شماره (4) مالیات پرداختی :

مبالغ پرداختی بابت عملکرد مربوط را با ذکر سری و شماره قبض ، تاریخ ، شعبه بانک ملی دریافت کننده و مبلغ آن در این قسمت بنویسید .

صورت اموال و داراییها :

در این قسمت شرح اموال و داراییها را به تفکیک مانده اول دوره مانده پایان دوره و استهلاک اول دوره و دوره جاری درج نمایید .

حساب درآمد و هزینه :

با توجه به نوع فعالیت خود نسبت به تکمیل حساب درآمد و هزینه اقدام نمایید .

 

(( توضیحات لازم و ضروری ))

 

1) اشخاص حقیقی موضوع بند (ب) ماده 95 :

صاحبان مشاغلی هستند که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه شده می باشد .

2) تعریف صاحبان مشاغل :

صاحبان مشاغل از نظر قانون مالیاتهای مستقیم اشخاصی هستند که به فعالیتهای شغلی اعم از تولیدی ، توزیعی و خدماتی اشتغال داشته و در قبال انجام آن کسب درآمد می نمایند مانند کسبه و پیشه وران و همچنین اشخاص مذکور در ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم .

3) تعریف درآمد مشمول مالیات :

درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل که دارای دفاتر قانونی مورد قبول هستند عبارتست از کل درآمدهای مکتسبه سالانه حاصل از فعالیتهای شغلی پس از کسر هزینه های قابل قبول واستهلاکات طبق مقررات قانونی مربوط و درمورد اشخاصی که دفاتر قانونی نگهداری نمی کنندویادفاترآنان قابل قبول نمی باشد با اعمال ضریبهای خاص روی یک یاچند قرینه مناسب مثلادریافتی های سالانه مودی بابت هریک ازفعالیتهای انجام شده یا خرید یا فروش تعیین میگردد .

4) محل و مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل :

 

الف ) اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل مکلفند اظهارنامه مربوط به فعالیتهای سالانه خود را تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم نمایند . (ماده 100 )

ب ) محل تسلیم اظهارنامه مودیانی که محل شغل ثابت ندارند اداره امور مالیاتی محل سکونت آنان می باشد .

ج ) محل تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان کارگاهها و واحد های تولیدی که دارای دفتر فروشگاه و شعبه در محل های دیگر هستند برای تمام فعالیتهای انجام شده اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی می باشد .

ماده 101 :

در آمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده 84 این قانون از پرداخت مالیات معاف ومازاد آن به نرخهای مذکور در ماده 131 این قانون مشمول مالیات خواهد بود .

شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است .

تبصره : در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری یا قهری شرکاء حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می گردد ، در صورت احدی از شرکاء وراث به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد .

ماده 137 :

هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط اینکه اگر دریافت کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد .

در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را بر عهده دارد ، می باشد .

ماده 158 :

سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه های مودیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را به طور نمونه گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد .

ماده 172 :

صد در صد وجوهی که به حسابهای تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصصی و یا کمکهای غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی جهت تعمیر ، تجهیز ، احداث و یا تکمیل مدارس ، دانشگاهها ، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی ، کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری ( دولتی ) ، طبق ضوابط که توسط وزارتخانه های

آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالی ، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می باشد .

ماده 192 :

در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه می باشد چنانچه از تسلیم آن در مواعد مقرر در این قانون خودداری نمایند مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10 % ) مالیات متهلق خواهد بود .

تبصره : عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای الف و ب ماده 95 این قانون موجب تعلق جریمه ای معادل چهل درصد (40 % ) مالیات متعلق می گردد و مشمول بخشودگی نمی شود و در مورد مودیانی که اظهارنامه خود را تسلیم می نمایند حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه های غیر واقعی که غیر قابل قبول نیز باشد جاری خواهد بود .

ماده 131 :

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است :

 

ردیف

شرح

نرخ

1

تا میزان 000/000/30 ريال در آمد مشمول مالیات سالانه

15%

2

تا میزان 000/000/100 ريال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 000/000/30 ريال

20%

3

تا میزان 000/000/250 ريال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 000/000/100 ريال

25%

4

تا میزان 000/000/000/1 ريال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 000/000/250 ريال

30%

5

نسبت به مازاد 000/000/000/1 ريال درآمد مشمول مالیات سالانه

35%

 

تهيه و تنظيم توسط : سيد داود سيدي گرفمي

بهمن سال 1387

درباره ما

موسسه فرهنگی هنر سیاه و سفید

این یک متن آزمایشی است و به زودی اطلاعات اصلی در سایت ثبت خواهند شد. میتوانید با موسسه سیاه و سفید در جوامع مجازی نیست همراه باشید:

Facebook blogger social twitter SN

تماس با ما

contact usتوسط اطلاعات زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید:

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن تماس: 4 - 88876471

تلفکس: 88773825

شماره پیامک: 5000204001

آدرس : تهران،خیابان ولیعصر(عج)،روبروی پارک ساعی،کوچه آبشار،شماره 58،واحد1