شماره پیامک موسسه: 5000204001      |      امروز: 

پرینت

پخش تيزر

نوشته شده توسط Super User. ارسال شده در بدون دسته بندی

پخش آگهی از اداره کل بازرگانی سازمان صدا و سيما

مقدمه ای در رابطه با پخش پیامهای بازرگانی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران :

تبلیغات در جهان امروز اصلی ترین ابزار شناساندن خدمات و محصولات به مشتریان است و در این راه تبلیغات در رسانه ملی (صدا و سیما) از مهمترین و تاثیر گذار ترین این راه ها ست که تاثیر شگرف آن بر هیچکس پوشیده نیست,موسسه فرهنگی هنری سیاه و سفید بر آن است که زمینه ی مناسبی برای اطلاع علاقه مندان از شرایط کلی پخش پیامهای بازرگانی در صدا و سیما را فراهم آورد .امیدواریم از این طریق بتوانیم اطلاعات مناسبی در اختیار شما قرار دهیم .محل پخش و طبقه تعرفه در صدا و سیما مکانهای پخش آگهی بر اساس برنامه ای که قبل یا بعد از آن پخش میشود نرخ های متفاوتی دارند , گاه ممکن است استقبال یا عدم استقبال عمومی از یک برنامه باعث افزایش یا کاهش تعرفه آن شود.این نرخ ها بصورت فعلی ماهیانه , هفتگی و گاه روزانه تغییر کرده و اعلام میشود.   طبقات آگهی ها در برنامه های صدا و سیما با تفکیک شبکه به حدود 27 طبقه تقسیم میشوند بنحوی که طبقات اولیه ارزانتر بوده و با افزایش طبقه,تعرفه پخش آن افزایش می یابد.از این لحاظ نوع قراردادهای پخش آگهی نیز متفاوت میشوند.

***************************************************************************************

ضوابط و مقررات کلی انعقاد قرارداد های پخش آگهی های تبلیغاتی تلویزیونی و رادیویی از سازمان صدا و سیما

 

ﻣﺎده 1 - ﺷﺮﮐﺖ

اﻟﻒ - ﺻﺎﺣﺒﺎن آﮔﻬﯽ ( اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ) زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات اداره ﮐﻞ ‫ﺑﺎرزﮔﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ایــران را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

‫ب- ﻫﺮ ﻗﺮارداد ﺑﻨﺎم ﯾﮏ ﺻﺎﺣﺐ آﮔﻬﯽ ( اﻋﻢ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ) ﮐﻪ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری وﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آن را‫ﻃﺒﻖ ﻣﺪارک رﺳﻤﯽ دارد، ﻣﻨﻌﻘﺪﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ و از ﭘﺬﯾﺮشﻗﺮاردادﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ آﮔﻬﯽ اﺋﺘﻼف ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮدداری ‫ﻣﯽﺷﻮد.

‫ج- ﺻﺎﺣﺐ آﮔﻬﯽ ( اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ) ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و آﺧﺮﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﮐﻪ در‫آن ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎی ﻣﺠﺎز را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اراﺋﻪ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﺮف ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه‫ﮔﻮاﻫﯽ اﻣﻀﺎء اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

‫ج/1 – ﺻﺎﺣﺒﺎن آﮔﻬﯽ دوﻟﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻃﺮف ﻣﻘﺎم ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ، وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﻌﺎون اداری و ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ‫درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻧﻤﻮده و ﺑﺮای ﻣﺒﺎدﻟﻪﻗﺮار داد، ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺎم ﺗﺸﺨﯿﺺ ﯾﺎ ﻣﻌﺎون و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻣﻀﺎء ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ‫ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .

‫د- ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻪ اﻣﻀﺎء و ﻣﻬﺮ (اﻣﻀﺎء وﻣﻬﺮﺻﺎﺣﺐ آﮔﻬﯽ،اﻣﻀﺎء وﻣﻬﺮ اداره ﮐﻞ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن واﻣﻀﺎء وﻣﻬﺮﺷﺮﮐﺖ‫ﻫﻤﮑﺎر) ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻧﺎﻓﺬ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .

‫ﺗﺒﺼﺮه 1 : ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﮑﺎر ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺳﻪﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﮑﺎر ﻗﺒﻠﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﮑﺎر‫ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .

‫د/1- ﺻﺎﺣﺐ آﮔﻬﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺎ اداره ﮐﻞﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻗﺮارداد اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮده و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﮑﺎر ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻫﻤﮑﺎر ﺧﻮد را‫ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

ﻣﺎده 2 - ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﮑﺎر :

‫اﻟﻒ - ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﮑﺎر ، ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ دارای ﻣﺠﻮز رﺳﻤﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت از وزارت ارﺷﺎد ﺑﻮده و‫ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات اداره ﮐﻞ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﻗﺮارداد ﻫﻤﮑﺎری را اﻣﻀﺎء و ﻣﺒﺎدﻟﻪ‫ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .

‫ب - ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﮑﺎر ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐ آﮔﻬﯽ درﺧﻮاﺳﺖﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺻﺎﺣﺐ آﮔﻬﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎل ‫1390 اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. (در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻗﯿﺪ ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر از ﺳﻮی ﺻﺎﺣﺐ آﮔﻬﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﻤﺎه ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد)حقوق معنوی آگهی متعلق به شركت همكاری است كه آگهی را ارائه و شناسه دریافت نموده است.

 

پخش پیام های بازرگانی تلویزیونی،رادیویی و زیرنویس 

انواع قراردادها:

ﻗﺮارداد ﻋﺎدی ، وﯾﮋه ، اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ، ﻧﺸﺎن آﮔﻬﯽ ، ﻣﺘﻤﻢ ، ﺧﺎص

 

ماده 3 - شرح انواع قراردادها :

الف- قرارداد عادی : پخش آگهی در همه طبقات امكانپذیر است .

ب- قرارداد ویژه : طبق جدول تعرفه شماره 2 و 3 فقط تا طبقه 17 امكان پخش دارد .

ج- قرارداد استثنائی تلویزیونی : طبق جدول تعرفه شماره 2 فقط تا طبقه 12 امكان پخش دارد   .

د- قرارداد متمم : صاحبان كالا و خدمات می توانند در طی مدت سال نسبت به انعقاد قرارداد متمم اقدام نمایند .

تبصره 3: آن دسته از قراردادهایی كه قبل از اتمام زمان قرارداد مبلغ قرارداد را پخش نمایند به جهت حمایت و تشویق صاحبان آگهی امتیازات ذیل تا سقف زمانی قرارداد اولیه تعلق خواهد گرفت.( یك چهارم) امتیاز اضافه پخش قرارداد اصلی 2 ـ اضافه پخش بودجه متمم 3 ـ حضور اولین بار 4 ـ درصد اضافه پخش ویژه یا استثنایی در صورت درخواست 5 ـ اضافه پخش تشویقی در صورت تعلق 6 ـ جدول هدفمندی یارانه ها در صورت مشمول بودن .

 

نحوه پرداخت هزینه های قراردادها تبلیغات تلویزیونی


قراردادهای نقدی

قراردادهای نیمه نقدی

قراردادهای غيرنقدی

 

ماده 6- انواع پرداخت قراردادها :

الف - نقدی :

صاحبان آگهی داخلی كه تمایل داشته باشند همزمان با شروع قرارداد بصورت نقدی و كامل ، مبلغ قرارداد را پرداخت نمایند ؛ می توانند از امتیاز اضافه پخش نقدی تلویزیونی 130 درصد و رادیویی 250 درصد استفاده نمایند .

تبصره 11 :درقراردادهای نقدی، شروع پخش، پس ازواریزوجه و ارائه رسید آن، امكان پذیر خواهدبود.

ب- نیمه نقدی :

1- صاحبان آگهی داخلی كه تمایل به پرداخت وجه بصورت ضمانت نامه بانكی دارند ، میتوانند به تاریخ نیمه زمان قرارداد ، ضمانت نامه بانكی ارائه و از امتیاز اضافه پخش تلویزیونی 65 درصد و رادیویی 125درصد استفاده نمایند .

2- درصورت تمایل صاحبان آگهی به پرداخت بخشی از مبلغ قرارداد بصورت نقدی، به همان نسبت امتیاز اضافه پخش نقدی اعطاء خواهد شد و مابقی مبلغ قرارداد طبق بند ج ماده 6 غیرنقدی تقسیط می شود .

تبصره 12 : به قراردادهای خارجی 50 درصد ( نصف ) اضافه پخش تشویقی نقدی و نیمه نقدی اعطا می گردد.

تبصره 13 : درصورتی كه به هردلیل پرداخت انجام نشود امتیاز اولیه موضوعه كان لم یكن تلقی می گردد و از پخش آگهی ممانعت بعمل خواهد آمد .

تبصره 14 : صاحبان آگهی می توانند قراردادهای نقدی و نیمه نقدی را بصورت یكماهه و دوماهه با حداقل 4 ماه فاصله ، فصلی یا سالیانه منعقد نمایند .

تبصره 15 : مبلغ قرارداد به حساب شماره64/456 نزد خزانه داری كل بنام سازمان صدا و سیما واریز و رسید بانكی تحویل امور مالی گردد.

ج - غیرنقدی :

مبلغ قرارداد به صورت ماهانه تقسیط و توسط صاحبان آگهی، ماهانه به حساب شماره 64/456 نزدخزانه داری كل بنام سازمان صدا و سیما پرداخت می گردد . اولین قسط همزمان با شروع قرارداد اخذ و آخرین قسط حداكثر تا شش ماه پس از پایان قرارداد دریافت و تسویه می شود. نحوه اخذ اقساط وچگونگی تنظیم جدول زمانی وصول توسط معاونت اداری ومالی تهیه وابلاغ خواهد شد.

ماده -7 تعدیل :

در صورت عدم پخش كامل تا پایان زمان قرارداد در هر نوع قرارداد رادیویی یا تلویزیونی مدت قرارداد افزایش نمی یابد و با كسر امتیاز اضافه پخش متناسب با بودجه هزینه شده از زمان پخش ، درصد اضافه پخش به شرح ذیل محاسبه و اقدام می شود .

تمام امتیازات حق تسریع ، حضور اولین بار، درصد ویژه، استثنایی ، (یك چهارم) امتیاز متمم (در قرارداد های متمم) ، اضافه پخش تشویقی ، نقدی ، نیمه نقدی ، هدفمندی ، از پخش انجام شده كسر و خالص جمع كل پخش ماهانه محاسبه و در جدول اضافه پخش (شماره 1) قرار داده و متناسب با بودجه تعدیل می گردد. پس از مشخص شدن طبقه جدول اضافه پخش، حق تسریع ، حضور اولین بار ، درصد ویژه، ( یك چهارم ) امتیاز متمم ( در قراردادهای متمم) ، نقدی و نیمه نقدی ، هدفمندی ، اضافه پخش تشویقی استثنایی (در صورتیكه طبق بند د ماده 4 تعلق بگیرد ) مجدداً بصورت ماهانه محاسبه و اعطاء می شود.

تبصره 16 : در صورتی كه قرارداد تا 90 درصد پخش شود مشمول تعدیل نخواهد شد .

ماده 8- فسخ قرارداد:

در صورت فسخ قرارداد، با اعلام كتبی صاحب آگهی و تایید اداره كل بازرگانی با توجه به مدت باقیمانده قرارداد، با كسر امتیازات قرارداد متناسب با مبلغ پخش ، بر اساس جدول ضوابط طبق بند تعدیل محاسبه می شود .

 

تعرفه های پخش تبلیغات صدا و سیما

ﺟﺪول ﻧﺮخ ﭘﺎﯾﻪ آﮔﻬﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ، ﺟﺪول ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﺎﻫﻬﺎی ﺳﺎل ، ﺿﺮﯾﺐﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﮔﻬﯽ ﺧﺎرﺟﯽ – ﻣﺸﺘﺮک – ﺗﺤﺖ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ، ﻧﺮخ اﻧﻮاع آﮔﻬﯽ و ﻣﺪت اﻧﻮاع آﮔﻬﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد :

نرخ تعرفه های پیام های بازرگانی

 ماده 9- جدول نرخ پایه آگهی در شبكه های رادیویی و تلویزیونی:

جدول ذیل به عنوان تعرفه پایه آگهی برای همه شبكه های رادیویی و تلویزیونی لازم الاجرا می باشد .

جدول شماره 1 تعرفه قیمت پایه آگهی های تلویزیونی (قبل ، بین و بعد) (ارقام به هزار ریال)

 

طبقه

هر ثانيه

طبقه

هر ثانيه

طبقه

هر ثانيه

1

20

13

1300

25

5000

2

35

14

1500

26

5400

3

50

15

1750

27

5850

4

100

16

2000

28

6300

5

150

17

2250

29

6750

6

250

18

2550

30

7350

7

350

19

2850

31

7950

8

450

20

3150

32

8850

9

600

21

3500

33

9300

10

750

22

3850

34

10050

11

900

23

4200

35

10800

12

1100

24

4600

-

-

 

جدول شماره 2 تعرفه قیمت پایه آگهی های رادیویی ( قبل ، بین و بعد ) ( ارقام به هزار ریال)

طبقه

هر ثانيه

طبقه

هر ثانيه

طبقه

هر ثانيه

1

5

10

200

19

1400

2

10

11

250

20

1600

3

15

12

300

21

1850

4

20

13

400

22

2100

5

30

14

500

23

2400

6

50

15

650

24

2750

7

80

16

800

25

3100

8

120

17

1000

   

9

160

18

1200

   

 

ماده 10 ـ افزایش طبقه هر برنامه :

چنانچه براساس عرضه و تقاضا میانگین تقاضای یك بسته آگهی در نیمه اول هر ماه بیش از 60، 75 و یا 90 درصد از حجم آن بسته آگهی باشد بترتیب 2،1 و 3 طبقه افزایش خواهد یافت و همچنین چنانچه به ترتیب 30 و 20 و 10 درصد حجم را اشغال نماید به ترتیب 1و 2و 3 طبقه كاهش داده خواهد شد .


تبصره 17 : در موارد خاص بنا به تشخیص و تصویب مدیر كل بازرگانی، طبقه لازم تعیین می شود.

ماده 11 ـ جدول ضرائب ماههای سال :

با توجه به اینكه برنامه های صدا و سیما در ماههائی از سال با نسبتی بیشتردارای بیننده است؛ لذا ضرائب ماهانه به شرح جدول ذیل در نظر گرفته شده است . تا نسبت به جدول پایه اعمال شود. این ضرائب شامل كلیه پخش ها اعم از داخلی ، خارجی، تحت لیسانس، تولید مشترك و ..... می شود.

 

جدول شماره 3 ـ درصد افزایش  

 

ماده 12 - ضریب محاسبه آگهی خارجی – مشترك – تحت لیسانس در رادیو و تلویزیون

الف - تعرفه آگهی های خارجی 2 برابر تعرفه داخلی محاسبه می شود .

ب - آگهی تولید مشترك با تعرفه 3/1 برابر محاسبه می شود .

ج ـ آگهی تحت لیسانس با تعرفه 2/1 برابر محاسبه می شود چنانچه نام كالای تحت لیسانس ، خارجی باشد با تعرفه 3/1 برابر محاسبه می شود.

د- در صورتیكه در یك آگهی دو كالا معرفی شود ( با تشخیص اداره كل بازرگانی ) تعرفه كالای گرانتر ملاك محاسبه خواهد بود .

ه - آگهی داخلی با نام خارجی و بالعكس با تعرفه 2/1 برابر محاسبه می شود .

و - آگهی داخلی با نام ایرانی با تعرفه داخلی محاسبه می شود .

ماده –13 نشان آگهی

نمایش نام و نشان تجاری و شعار صاحبان آگهی، بدون گفتار، همراه آرم و نشان بازرگانی توأم با موسیقی مصوب شده در 6 ثانیه ابتدا یا انتهای هر بسته آگهی به تشخیص اداره كل بازرگانی بصورت روزانه از هریك از شبك ههای سیما پخش میشود.

تبصره 18 : ارسال سفارش به منزله پخش در ابتدا یا انتهای كلیه بسته آگهی های شبكه تعیین شده میباشد.

ماده 14 - نرخ انواع آگهی :

الف- رپرتاژ : معادل 70 درصد نرخ طبقه همان برنامه .

ب- حك آرم : معادل 75 درصد نرخ طبقه همان برنامه .

ج- دعوت به تماشا : نرخ دعوت به تماشا معادل 2 برابر نرخ طبقه همان برنامه .

د- زیرنویس : نرخ زیرنویس معادل نرخ طبقه همان برنامه .

ه- بین برنامه: معادل دو برابر نرخ طبقه همان برنامه در تلویزیون ونرخ آگهی بین برنامه رادیویی معادل قبل می باشد.

و- نرخ آگهی بر اساس تعرفه های زمان پخش آگهی محاسبه می گردد .

ز- نشان آگهی از محل قراردادهای عادی معادل 20 درصد نرخ طبقه همان برنامه می باشد .

ماده 15 - مدت انواع آگهی :

الف - مستقیم: ( تیزر) در تلویزیون 15 ثانیه و در رادیو 10 ثانیه تعیین م یشود و كمتر از آن نیز همان
15 ثانیه و 10 ثانیه محاسبه می گردد ( به استثناء نشان آگهی ).

تبصره 19 : شناسه های سالهای قبل اگر كمتر از 15 و 10 ثانیه باشد همان 15 و 10 ثانیه محاسبه می شود .

تبصره 20 : به منظور ارتقاء كیفیت و برخورداری تیزر تبلیغاتی از یك داستان‌روایی، آگهی هایی كه با این هدف و ساختار به مدت 60 ثانیه تولید شوند معادل مدت 45 ثانیه محاسبه می گردد .

ب - گزارش آگهی: (رپرتاژ) در تلویزیون حداقل 120 ثانیه می باشد . تشخیص رپرتاژ بودن یك آگهی با اداره كل بازرگانی است .

تبصره 21 : گزارش آگهی، در یك بسته آگهی منوط به وجود ظرفیت پخش با در نظر گرفتن اولویت برای پخش سایر آگهی ها می باشد .

ج- حك آرم 15: ثانیه می باشد و اندازه كادر می بایست 5برابر اندازه آرم شبكه بوده و فاصله بین دو پخش برای حك آرم حداقل 5 دقیقه می باشد .

د- دعوت به تماشا: متناسب با زمان هر برنامه حداكثر سه نوبت و برای هر نوبت حداقل 15 ثانیه میباشدكه می تواند دریكی از موقعیتهای قبل،ادامه و انتهای برنامه و یا هر سه موقعیت پخش شود.
ه - زیرنویس: 15 ثانیه و كمتر از آن نیز 15 ثانیه محاسبه می گردد .

تبصره 22 : زیرنویس فقط هر 5 دقیقه یكبار پخش می شود و در صورت تقاضا ی هر صاحب آگهی در طول یك برنامه تنها می تواند سه بار درخواست پخش داشته باشد .

 ماده 16 - زمان سفارش آگهی :


الف - سفارشات پخش آگهی ( 48 ساعت قبل از پخش ) تا ساعت 18 دو روز قبل از پخش ( بجز ایام تعطیل ) دریافت می شود (روزهای پنج شنبه تا ساعت 12 ظهر ).

ب - چنانچه صاحب آگهی یا شركت همكار درخواست پخش آگهی را پس از زمان فوق الذكر داشته باشد میتواند با پرداخت 20 درصد علاوه بر نرخ آگهی ، پخش نماید در موارد خاص با تائی د مدیركل بازرگانی مجوزصادرخواهد شد.

ج - بسته های آگهی جدیدی كه به واسطه مسابقات ورزشی و برنامه های ویژه كه جداگانه اعلام می شود از ضابطه فوق مستثنی می باشد .

د - آگهی های رادیویی خارج از بسته آگهی پخش نمی شود .


ماده 17 - حذف و جابجایی آگهی :

الف - حذف آگهی تا 4 روز كاری قبل از پخش مشمول جریمه نمی شود .

ب - حذف آگهی تا سه روز كاری قبل از پخش مشمول 5درصد جریمه می شود .

ج - حذف آگهی تا دو روز كاری قبل از پخش مشمول 10 درصد جریمه می شود .

د - حذف آگهی تا یكروز كاری قبل از پخش امكان پذیر نمی باشد . در موارد خاص با تایید مدیر كل بازرگانی و با 20 درصد جریمه انجام می شود .

ه - جابجایی آگهی فقط تا 48 ساعت قبل از پخش امكان پذیر می باشد .( روز های پنجشنبه تا ساعت 12 ظهر تحویل می شود) .

تبصره 23 : آگهی هایی كه جابجا می شود امكان حذف ندارد.

و - در صورتیكه برنامه های صدا و سیما جابجا شود و یا برنامه ای جایگزین برنامه دیگر شود، چنانچه آگهی سفارش داده شده در طبقات بالاتر پخش شود صورتحساب معادل طبقه سفارش داده شده صادر خواهد شد و چنانچه آگهی در طبقات پائین تر پخش شود معادل طبقه پخش شده صورتحساب صادر می شود و سفارش دهنده ملزم به قبول آن می باشد . لازم به ذكر است در صورت تغییر ساعت پخش برنامه ، آگهی با همان طبقه سفارش داده شده محاسبه می شود.

ز - در صورتی كه بجای پخش برنامه ای ( سریال ، فیلم و طنز و ....) تكرار برنامه مذكور پخش شود
سفارشات بسته های قبل ، بین و بعد با كاهش 40 درصد نرخ همان طبقه محاسبه می شود.


ماده 18 - موقعیت آگهی در بسته :

الف - چهار آگهی اول و آخر بسته ( در موقعیتهای خاص) در شبكه های تلویزیونی به ترتیب برای ابتدای بسته آگهی 25 درصد (اولین) 20درصد (دومین) 15درصد (سومین) 10درصد (چهارمین) و برای انتهای بسته آگهی 25 درصد (آخرین) 20درصد (ما قبل آخر) 15درصد (دو تا مانده به آخر) 10درصد (سه تا مانده به آخر) با افزایش نسبت به نرخ هر طبقه محاسبه می شود .

ب - درصورت تراكم آگهی در بسته ها از هر صاحب آگهی یك آگهی پذیرش می شود .

ج - از هر شناسه آگهی در بسته های آگهی صرفاً یك آگهی پذیرش می شود .


ماده 19 - قطع آگهی :

الف - قطع آگهی با صدور دستور كتبی مدیر كل بازرگانی امكان پذیرمی باشد . همچنین اعلام مكتوب به صاحب آگهی یا شركت همكار حسب مورد به جز بند ذیل ضروری است.

ب - در صورتی كه قطع آگهی ناشی از بدهی اشخاص باشد پس از وصول مطالبات معوقه پخش مجدد آگهی بلامانع است .

ماده 20 – صورتحساب

صورتحساب آگهی های پخش شده بصورت هفتگی تهیه و به صاحبان آگهی ارائه می گردد ، درخصوص آن دسته از قراردادهایی كه بصورت سه جانبه منعقد می شود، جهت اطلاع و پیگیری لازم بمنظور وصول بموقع ، دراختیار شركت همكار نیز قرار خواهد گرفت .

 

درباره ما

موسسه فرهنگی هنر سیاه و سفید

این یک متن آزمایشی است و به زودی اطلاعات اصلی در سایت ثبت خواهند شد. میتوانید با موسسه سیاه و سفید در جوامع مجازی نیست همراه باشید:

Facebook blogger social twitter SN

تماس با ما

contact usتوسط اطلاعات زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید:

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن تماس: 4 - 88876471

تلفکس: 88773825

شماره پیامک: 5000204001

آدرس : تهران،خیابان ولیعصر(عج)،روبروی پارک ساعی،کوچه آبشار،شماره 58،واحد1